ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

 
 

นายอดิทัต วะสีนนท์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ : 0 2202 4253-4

                   

 

 นโยบายต่าง ๆ


 ข่าวสารจากซีไอโอ

  •  

 การบริหารงานด้าน ICT

  • แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 ปฏิทินกิจกรรมซีไอโอ

  • ประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ในวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
     
Close (X)