ผู้บริหาร

 
 

โทรศัพท์ : 0 2202 4250-1
                          

   


โทรศัพท์ : 0 2202 4253-4
                 

 


โทรศัพท์ : 0 2202 4255-6
                    

 

 

ผู้เชี่ยวชาญ
                                       

        นางดวงดาว ขาวเจริญ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
       
โทรศัพท์ : 0 2202 4369

 
       นางนิอร สุขุม ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
       
โทรศัพท์ : 0 2202 3922

        นายดุสิต อนันตรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการชี้นำและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
       

โทรศัพท์ : 0 2202 4291


         - ว่าง - ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม
       
โทรศัพท์ : 0 2202 4369

 


ผู้อำนวยการกอง/สำนัก

 

- ว่าง -

โทรศัพท์ : 0 2202 4388
                        

- ว่าง -

โทรศัพท์ : 0 2202 4282
                        


โทรศัพท์ : 0-2202 -4270
                     

 โทรศัพท์ : 0 2202 4301
                      

 โทรศัพท์ : 0 2202 4320
                      

โทรศัพท์ : 0 2202 3921
                    

โทรศัพท์ : 0 2202 4357
                         

โทรศัพท์ : 0 2202 4335
               

โทรศัพท์ : 0 2202 4292
                

 
     
Close (X)