การบริหารจัดการองค์กร

 
 

      1. คำรับรอง

    ■ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน
            - ปี 2552
            - ปี 2553
            - ปี 2554
            - ปี 2555
            - ปี 2556
            - ปี 2557
            - ปี 2558
            - ปี 2559

 
    ■ คำสั่งคำรับรอง
            - ปี 2552
            - ปี 2553
            - ปี 2554
            - ปี 2555
            - ปี 2556
            - ปี 2557
            - ปี 2558
            - ปี 2559

 

      2. PMQA

    ■ คำสั่ง PMQA
            - ปี 2552
            - ปี 2553
            - ปี 2554
            - ปี 2555
            - ปี 2556
            - ปี 2557
            - ปี 2558
            - ปี 2559

    ■ รายหมวด PMQA
            - ปี 2552
            - ปี 2553
            - ปี 2554
            - ปี 2555
            - ปี 2556
            - ปี 2557
            - ปี 2558
            - ปี 2559
            - ปี 2560

    ■ ลักษณะสำคัญขององค์กร
            - ปี 2552
            - ปี 2553
            - ปี 2554
            - ปี 2555
            - ปี 2556
            - ปี 2557
            - ปี 2558
            - ปี 2559
            - ปี 2560

 

      3. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)

    ผลการดำเนินงานปี 2560
           ■ ม.44 รอบ 12 เดือน 2560
           ■ ม.44 รอบ 6 เดือน 2560
 
    ผลการดำเนินงานปี 2561
           ■ ม.44 รอบ 6 เดือน 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Close (X)