ผู้เชี่ยวชาญ

 
 
 
นางดวงดาว ขาวเจิรญ  
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ : 0 2202 4291 
             

 
นางนิอร สุขุม  
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ : 0 2202 3922 
              

 
นางธนพรรณ  ไวทยะเสวี 
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ : 0 2202 3919 
             

 
- ว่าง - 
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการชี้นำและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ : 0 2202 4291 
             

 
     
Close (X)