กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

 
 
 
นางสาวปรารถนา บุญญฤทธิ์ 
ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ : 0 2202 4335 
            


กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ : มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 • เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ และกำหนดท่าทีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
   
 • ดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับต่างประเทศ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ
   
 • ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
   
 • ดำเนินการตามพันธกรณี อนุสัญญา พิธีสาร ข้อตกลง มาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศและร่วมพิจารณากำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศและที่เกี่ยวข้อง
   
 • เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวง
   
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
     
Close (X)