กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

 
 
 
นางสาวปรารถนา บุญญฤทธิ์ 
ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ : 0 2202 4335 
            


กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ : อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เสนอแนะนโยบาย แนวทาง มาตรการและกำหนดท่าทีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
   
 • ประสานความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับต่างประเทศ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ
   
 • ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
   
 • บริหารจัดการมาตรการตามพันธะผูกพันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
   
 • ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
     
Close (X)