กลุ่มตรวจสอบภายใน

 
 


นางสาวจริยา  เด่นดวง
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 0 2202 4282
              


กลุ่มตรวจสอบภายใน : มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงาน
     
  •  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
     
Close (X)