กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 
 


นายธีรทัศน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ : 0 2202 4292
             

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
 • กำหนดนโยบาย และระเบียบในการสำรวจ การเก็บรักษาและการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
   
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
   
 • รวบรวม จัดทำ และพัฒนาดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในภาพร่วมและรายสาขาอุตสาหกรรม
   
 • สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
   
 • พัฒนา บริหารจัดการ และเชื่อมโยงระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
   
 • ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
     
Close (X)