กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 
 


นางเพ็ญวิภา ไตรศิริพานิช
ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ : 0 2202 4292
                  

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • กำหนดนโยบายและระเบียบในการสำรวจ การเก็บรักษา และการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
     
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
     
  • รวบรวมและจัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในภาพรวม และรายสาขาอุตสาหกรรม
     
  • ปฎิบัติงานร่วมมือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
     
Close (X)