กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 
 
 
 
นายจักรพันธ์ เด่นดวงบริพันธ์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์ : 0 2202 4388 
   

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 • เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน
   
 • ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน
   
 • ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในสำนักงาน
   
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   
 
     
Close (X)