กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 
 
 
 
นายจักรพันธ์ เด่นดวงบริพันธ์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์ : 0 2202 4388 
                 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน
   
 • ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสำนักงาน
   
 • ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในสำนักงาน
   
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
   
 
     
Close (X)