สำนักงานเลขานุการกรม

 
 
 
  นางสาวสมจิตต์ เอี่ยมวรชัย

เลขานุการกรม

โทรศัพท์ : 0 2202 4270 
               

สำนักงานเลขานุการกรม : มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของสำนักงาน
   
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงาน
   
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล การเสริมสร้างวินัยและรักษาระบบคุณธรรมของสำนักงาน
   
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้าและผลงานของสำนักงาน
   
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา
  งานคดีปกครองและงานคดีอื่นใด และการรับผังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
  รวมทั้งประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายบรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน
   
 • ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการใดของสำนักงาน
   
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   


 

 
     
Close (X)