สำนักเลขานุการกรม

 
 
 
  นางสาวสมจิตต์ เอี่ยมวรชัย

เลขานุการกรม

โทรศัพท์ : 0 2202 4270 
               

สำนักเลขานุการกรม : อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสำนักงานและงานช่วยอำนวยการ
   
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงาน
   
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการพัฒนาข้าราชการ การเสริมสร้างวินัยและรักษาระบบคุณธรรมของสำนักงาน
   
 • ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของสำนักงาน
   
 • ปฎิบัติงานร่วมมือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
     
Close (X)