กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

 
 
 
นางสาวนพมาศ  ช่วยนุกูล 

ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

โทรศัพท์ : 0 2202 4301 
         


กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค : มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
  และแผนการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการกำกับผลักดันและพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
  ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อน
   
 • เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนา
  อุตสาหกรรมของประเทศในระดับมหภาค ภูมิภาค และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
   
 • เสนอแนะแนวทางการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนที่จำเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
   
 • ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการพัมนาอุตสาหกรรมศักยภาพ แผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
  ของประเทศ แผนการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้านอุตสาหกรรม ตลอดจนแผนพัฒนาภูมิภาค
  และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
   
 • ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการในการจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและจังหวัด
  ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
 • ประสานการดำเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านอุตสาหกรรม
   
 • จัดทำแผนงานงบประมาณบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบประมาณ
  แผนปฏิบัติการของสำนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
   
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ
   
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   
 
     
Close (X)