กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

 
 
 
นายกฤศ จันทร์สุวรรณ  

ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

โทรศัพท์ : 0 2202 4301 
               


กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค : อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
   
 • เสนอแนะแนวทางการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนที่จำเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
   
 • ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
   
 • ประสานการดำเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม
   
 • ประสานและจัดทำแผนงาน งบประมาณ และแผนปฏิบัติการของสำนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
   
 • ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
   
 
     
Close (X)