กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

 
 
 
 นางเพ็ญวิภา  ไตรศิริพานิช
ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

โทรศัพท์ : 0 2202 4320 
             


กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 : มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
 • เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขารวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา
   
 • ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมทั้งคาดการณ์แนวโน้มและเตือนภัยอุตสาหกรรมรายสาขา
   
 • ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา
   
 • ประสานการดำเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรมรายสาขา
   
 • ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   
 
     
Close (X)