กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

 
 
 
นายอิทธิชัย ยศศรี 
ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

โทรศัพท์ : 0 2202 3921 
                


กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 : อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา
   
 • ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมทั้งคาดการณ์แนวโน้มและเตือนภัยอุตสาหกรรมรายสาขา
   
 • ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา
   
 • ประสานการดำเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรมรายสาขา
   
 • ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
   
 
     
Close (X)