กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 
 
 
นายปรีดา  อัตวินิจตระการ 
ผู้อำนวยการกองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ : 0 2202 4357 
               


กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • จัดหาและรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค และเป็นหน่วยสารสนเทศเชิงลึกของกระทรวง รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
 • วิเคราะห์ และวิจัยประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ และติดตามสถานการณ์ รวมทั้งคาดการณ์แนวโน้มและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมโดยรวม
   
 • พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์และวิจัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
   
 • ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
   
 
     
Close (X)