กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 
 
 
นายปรีดา  อัตวินิจตระการ 
ผู้อำนวยการกองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ : 0 2202 4357 
               


กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
 • ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเป็นหน่วยสารสนเทศเชิงลึกของกระทรวง รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
 • ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศและติดตามสถานการณ์ รวมทั้งคาดการณ์แนวโน้มและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
   
 • พัฒนาเครื่องมือและแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
   
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   
 
     
Close (X)