ข้อมูลตัวชี้วัดสมรรถนะการดำเนินงานของอุตสาหกรรมรวม

 
 
       
  ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546
 สัดส่วนด้านโครงสร้างการผลิต      
 1. ทุนต่อแรงงาน (เท่า) 1.05   .98   .96  
 2. สัดส่วน R&D ต่อยอดขาย (%) .05   .06   .04  
 3. สัดส่วนเครื่องจักรอายุไม่เกิน 6 ปี (%) 44.22   45.27   45.57  
 4. สัดส่วนแรงงานไร้ฝีมือต่อแรงงานรวม (%) 35.95   36.59   37.70  
 5. สัดส่วนโรงงานที่มีการอบรมฝีมือแรงงาน (%) 82.60   85.16   89.69  
 สัดส่วนด้านภาวะการผลิตและการจำหน่าย      
 1. อัตราการใช้กำลังการผลิต (%) 62.07   62.27   64.43  
 2. สัดส่วนการส่งออก (%) 46.53   43.94   43.26  
 3. สัดส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลังต่อการจำหน่าย (%) 3.93   3.93   4.07  
 สัดส่วนด้านโครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่าย      
 1. สัดส่วนการใช้วัตถุดิบในประเทศ (%) 59.42   61.80   61.94  
     สัดส่วนต่อต้นทุนรวมทั้งหมด      
 2. ต้นทุนการผลิต (%) 84.01   83.52   83.33  
 3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%) 10.43   10.62   10.94  
 4. ต้นทุนแรงงานรวม (%) 5.55   5.86   5.73  
     สัดส่วนต่อต้นทุนการผลิต      
 5. ต้นทุนวัตถุดิบ (%) 74.39   74.52   74.84  
 6. ต้นทุนพลังงาน (%) 3.33   3.47   3.42  
 7. ต้นทุนค่าจ้างเหมา (%) 4.81   5.02   5.24  
 8. ต้นทุนค่าเสื่อม (%) 4.50   4.42   4.33  
     สัดส่วนต่อค่าใช้จ่ายการขายและบริการ      
 9. ค่าใช้จ่ายตลาด (%) 16.27   18.28   19.34  
 10. ค่าใช้จ่ายสำนักงาน (%) 20.89   11.98   8.56  
 11. ค่าใช้จ่ายการขนส่ง (%) 14.53   14.85   15.34  
 อัตราส่วนทางการเงิน      
 1. Current Ratio (เท่า) 1.00   1.00   1.00  
 2. Quick Ratio (เท่า)            
 3. Debt Ratio (เท่า) .66   .65   .62  
 4. Days Sales Outstanding (วัน)            
 5. Inventory Turnover Ratio (รอบ)            
 6. Total Asset Turnover Ratio (เท่า)            
 7. Fixed Asset Turnover Ratio (เท่า)            
 8. Profit Margin (%) 8.19   8.39   8.35  
 9. Return on Asset (%)            
 10. Return on Equity (%) 29.93   30.41   27.78  
 มูลค่าเพิ่ม / ผลิตภาพการผลิต      
 1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพิ่ม (%) .00   .00   .00  
 2. อัตราการขยายตัวของผลิตภาพในการผลิต TFPG (%)     .06   .03  
 3. สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อทุน (เท่า) 1.21   1.35   1.38  
 4. สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อแรงงาน (เท่า) .76   .77   .81  
 
     
Close (X)