ดัชนีอุตสาหกรรม

 
 

ดัชนีอุตสาหกรรม มีนาคม 2561 - มีนาคม 2562   (Excel 2010)

    ■ คำชี้แจง...update.... Click

    ■ รายงานรายเดือน ดัชนีอุตสาหกรรมมีนาคม 2561 - มีนาคม 2562

    ■ สถานการณ์ทั่วไปของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย (ตัวเลขดัชนีของเดือนมีนาคม 2562 เป็นข้อมูลเบื้องต้น)

    ■ แนวโน้มการผลิต การส่งสินค้า สินค้าสำเร็จรูป คงคลัง อัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง อัตราการใช้กำลังการผลิต รวม 68 กลุ่มอุตสาหกรรม (รายเดือน)


      ดัชนีอุตสาหกรรม (รายเดือนและรายผลิตภัณฑ์) (ปีฐาน 2559)
       1) ดัชนีผลผลิต (ถ่วงน้ำหนักมูลค่าเพิ่ม)
       2) ดัชนีผลผลิต (ถ่วงน้ำหนักมูลค่าผลผลิต)
       3) ดัชนีการส่งผลิตภัณฑ์
       4) ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง
       5) ดัชนีอัตราส่วนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปคงคลัง
       6) ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม
       7) ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม
       8) อัตราการใช้กำลังการผลิต

 

    ■ ดัชนีอุตสาหกรรม (เดิม) เดือน มกราคม 2554 - ธันวาคม 2561 (ปีฐาน 2554)


หมายเหตุ
1. ข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรม มีนาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562 ทาง สศอ. ได้ update ข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกไฟล์แล้ว หากท่านผู้ใช้งาน download ข้อมูลบางไฟล์แล้วข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน (เดือนมีนาคม) ขอความกรุณาท่านผู้ใช้งานลบไฟล์ใน Temp ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน แล้วทำการ download ข้อมูลใหม่อีกครั้ง หรือท่านอาจจะ download ข้อมูลแล้วทำการ save ไฟล์ชื่อที่ไม่ซ้ำกับที่ท่าน save ไว้เมื่อเดือนก่อนหน้านี้


2. ข้อมูลปริมาณผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และปริมาณการจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมในประเทศสามารถ download ข้อมูลได้ที่ เมนู "ข้อมูลวิชาการ" เลือกหัวข้อ "สถิติอุตสาหกรรม"


รายงานรายเดือนดัชนีอุตสาหกรรม เมษายน 2561 - เมษายน 2562
จะเผยแพร่ในเว็บไซต์ วันที่   พฤษภาคม 2562


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "ดัชนีอุตสาหกรรม":
กรุณาติดต่อ
คุณวรนาถ ด่านผดุงทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2202-4359
คุณพัชราวดี คำรอด โทรศัพท์ 0-2202-4350

 
     
Close (X)