ดัชนีอุตสาหกรรม

 
 

ดัชนีอุตสาหกรรม มกราคม 2559 - มกราคม 2560   (Excel 2003)

    ■ new...คำชี้แจง....Click

    ■ รายงานรายเดือน ดัชนีอุตสาหกรรม มกราคม 2559 - มกราคม 2560

    ■ สถานการณ์ทั่วไปของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย (ตัวเลขดัชนีของเดือนมกราคม 2559 เป็นข้อมูลเบื้องต้น)

    ■ แนวโน้มการผลิต การส่งสินค้า สินค้าสำเร็จรูป คงคลัง อัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง อัตราการใช้กำลังการผลิต รวม 61 กลุ่มอุตสาหกรรม (รายเดือน)

    ■ การปรับปรุงดัชนีอุตสาหกรรม (ปี 2558)


      ดัชนีอุตสาหกรรม (รายเดือนและรายผลิตภัณฑ์)
       1) ดัชนีผลผลิต (ถ่วงน้ำหนักมูลค่าเพิ่ม)
       2) ดัชนีผลผลิต (ถ่วงน้ำหนักมูลค่าผลผลิต)
       3) ดัชนีการส่งผลิตภัณฑ์
       4) ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง
       5) ดัชนีอัตราส่วนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปคงคลัง
       6) ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม
       7) ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม
       8) อัตราการใช้กำลังการผลิต

 


หมายเหตุ
1. ข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรมมกราคม 2559 - มกราคม 2560 ทาง สศอ. ได้ update ข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกไฟล์แล้ว
หากท่านผู้ใช้งาน download ข้อมูลบางไฟล์แล้วข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน (เดือนมกราคม) ขอความกรุณาท่านผู้ใช้งานลบไฟล์ใน Temp
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน แล้วทำการ download ข้อมูลใหม่อีกครั้ง หรือท่านอาจจะ download ข้อมูลแล้วทำการ save
ไฟล์ชื่อที่ไม่ซ้ำกับที่ท่าน save ไว้เมื่อเดือนก่อนหน้านี้


2. ข้อมูลปริมาณผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และปริมาณการจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมในประเทศสามารถ download ข้อมูลได้ที่ เมนู "ข้อมูลวิชาการ" เลือกหัวข้อ "สถิติอุตสาหกรรม"


รายงานรายเดือนดัชนีอุตสาหกรรม กุมภาพันธ์ 2559 - กุมภาพันธ์ 2560
จะเผยแพร่ในเว็บไซต์ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น.


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "ดัชนีอุตสาหกรรม":
กรุณาติดต่อ
คุณเพียงใจ ไชยรังสินันท์ โทรศัพท์ 0-2644-9421
คุณวรนาถ ด่านผดุงทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2202-4359

 
     
Close (X)