ดัชนีอุตสาหกรรม

 
 

ดัชนีอุตสาหกรรม ธันวาคม 2558 - ธันวาคม 2559   (Excel 2003)

    ■ คำชี้แจง... Click

    ■ รายงานรายเดือน ดัชนีอุตสาหกรรม ธันวาคม 2558 - ธันวาคม 2559

    ■ สถานการณ์ทั่วไปของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย (ตัวเลขดัชนีของเดือนธันวาคม 2559 เป็นข้อมูลเบื้องต้น)

    ■ แนวโน้มการผลิต การส่งสินค้า สินค้าสำเร็จรูป คงคลัง อัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง อัตราการใช้กำลังการผลิต รวม 56 กลุ่มอุตสาหกรรม (รายเดือน)

    ■ การปรับปรุงดัชนีอุตสาหกรรม (ปี 2558)


      ดัชนีอุตสาหกรรม (รายเดือนและรายผลิตภัณฑ์)
       1) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (ถ่วงน้ำหนักมูลค่าเพิ่ม)
       2) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (ถ่วงน้ำหนักมูลค่าผลผลิต)
       3) ดัชนีการส่งสินค้า
       4) ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง
       5) ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง
       6) อัตราการใช้กำลังการผลิต
       7) ปริมาณผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
       8) ปริมาณการจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมในประเทศ

 


หมายเหตุ ข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรมธันวาคม 2558 - ธันวาคม 2559 ทาง สศอ. ได้ update ข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกไฟล์แล้ว
หากท่านผู้ใช้งาน download ข้อมูลบางไฟล์แล้วข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน (เดือนธันวาคม) ขอความกรุณาท่านผู้ใช้งานลบไฟล์ใน Temp ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน แล้วทำการ download ข้อมูลใหม่อีกครั้ง หรือ ท่านอาจจะ download ข้อมูลแล้วทำการ save ไฟล์ชื่อที่ไม่ซ้ำกับที่ท่าน save ไว้เมื่อเดือนก่อนหน้านี้


รายงานรายเดือนดัชนีอุตสาหกรรม มกราคม 2559 - มกราคม 2560 จะเผยแพร่ในเว็บไซต์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น.


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "ดัชนีอุตสาหกรรม":
กรุณาติดต่อ
คุณเพียงใจ ไชยรังสินันท์ โทรศัพท์ 0-2644-9421
คุณวรนาถ ด่านผดุงทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2202-4359

 
     
Close (X)