ภาวะอุตสาหกรรมภาพรวม

 
 
ดาวน์โหลด
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 2/2562 และแนวโน้มไตรมาสที่ 3/2562 download
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 1/2562 และแนวโน้มไตรมาสที่ 2/2562 download
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 4/2561 และแนวโน้มไตรมาสที่ 1/2562 download
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 download
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาสที่ 3/2561 และแนวโน้มไตรมาสที่ 4/2561 download
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 2/2561 และแนวโน้มไตรมาสที่ 3/2561 download
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 1/2561 และแนวโน้มไตรมาสที่ 2/2561 download
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 4/2560 และแนวโน้มไตรมาสที่ 1/2561 download
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 download
รายงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำไตรมาสที่ 3/2560 และแนวโน้มปี 2560 download
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน – มิถุนายน 2560) download
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส ไตรมาส 1 ปี 2560 (มกราคม - มีนาคม 2560) download
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส ไตรมาส 4 ปี 2559 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559) download
สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 download
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส ไตรมาส 3 ปี 2559 (กรกฎาคม - กันยายน 2559) download
จำนวนทั้งหมด 114 รายการ จำนวน 8 หน้า

หน้า


 
 
แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลด้านสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส และรายปี

 

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็น ความต้องการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส และรายปีของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ สศอ. ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานของ สศอ. จึงใคร่ขอความกรุณาท่านโปรดตอบแบบสำรวจ สุดท้ายนี้ สศอ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากท่าน และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

ส่วนที่ 2 ประเภทของข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมที่ใช้บริการ

ส่วนที่ 3 การรับรู้ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน)

ประเด็นมากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด
1. การออกแบบปกมีความน่าสนใจสอดคล้องกับเนื้อหา
2. เนื้อหามีความน่าสนใจ ตรงความต้องการ นำไปใช้ประโยชน์ได้
3. ภาพมีความสอดคล้องกับเนื้อหา ทำให้เข้าใจเนื้อเรื่องดีขึ้น
4. สำนวนการเขียน มีความเข้าใจง่าย
5. รูปแบบตัวอักษรมีขนาดพอดี ไม่เล็กไปหรือใหญ่ไป
6. การใช้สีของรูปเล่มดูไม่ขัดตา
7. ความพึงพอใจโดยรวม

ส่วนที่ 5 ประเด็นที่ควรปรับปรุงและข้อเสนอแนะ

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
 
     
Close (X)