ระเบียบของสหภาพยุโรป

 
 
1. ความคืบหน้าในการติดตามการออกระเบียบ >> กรมการค้าต่างประเทศ
2. ระเบียบ WEEE / RoHs / EuP >> ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
    - Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
    - Directive on Eco-design Requirements for Energy-using Products (EuP Directive)
3. ระเบียบ REACH >> หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - Registration Evaluation and Authorization of Chemicals (REACH) 
4. กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น
 
     
Close (X)