สถิติอุตสาหกรรม

 
 Download ไฟล์ข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมในรูปแบบไฟล์ Excel...Update ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน 2560 [Click]

    ในรายงานฉบับนี้ เป็นการรายงานสถิติอุตสาหกรรม ได้นำเสนอข้อมูลที่ได้สำรวจในโครงการก่อนที่ได้จัดเก็บตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2543เป็นต้นมาโดยแสดงเฉพาะสินค้าที่เป็นหลักที่สำคัญ และมีบทบาทสำคัญต่อภาค อุตสาหกรรม โดยแสดงข้อมูลในรายการสำคัญที่เป็นประโยชน์ได้แก่ การจ้างงาน ปริมาณการผลิต ปริมาณการจำหน่าย มูลค่าการจำหน่ายปริมาณสินค้าคงคลังสำเร็จรูปปลายเดือนและกำลังการผลิต จะทำให้ทราบถึงลักษณะและทิศทางภาวะอุตสาหกรรม 
      อย่างไรก็ตามโดยในรายงานสถิตินี้จะแสดงผลสถิติเฉพาะสินค้าที่มีจำนวนโรงงานที่ตอบแบบสอบถามเข้ามาตั้งแต่ 5 โรงงาน เป็นต้นไป      

      (สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  คุณสมาน เฉินยืนยง 0-2202-4354)
      หมายเหตุ ขณะนี้ สศอ. อยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมกรอบใหม่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเผยแพร่ได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2560

 
     
Close (X)