สถิติอุตสาหกรรม

 
 Download ไฟล์ข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมในรูปแบบไฟล์ Excel...เดิม ข้อมูลเดือนมกราคม 2543 - ธันวาคม 2558 [Click]

Download ไฟล์ข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมในรูปแบบไฟล์ Excel...ข้อมูลเดือน กันยายน 2562...Update [Click]

    ในรายงานฉบับนี้ เป็นการรายงานสถิติอุตสาหกรรม โดยนำเสนอข้อมูลที่ได้สำรวจจัดเก็บตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นมา เนื่องจากมีการปรับปีฐานดัชนีอุตสาหกรรมจากเดิมปี 2554 เป็นปีฐานใหม่ 2559 จึงมีการปรับกรอบข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับปีฐานใหม่ โดยแสดงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่สำคัญต่อภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วยข้อมูลปริมาณการผลิต ปริมาณการจำหน่าย มูลค่าการจำหน่าย ปริมาณสินค้าคงคลังสำเร็จรูป และกำลังการผลิต ซึ่งจะทำให้ทราบถึงทิศทางภาวะอุตสาหกรรมอันจะนำไปสู่การวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      อย่างไรก็ตาม รายงานสถิตินี้จะแสดงผลข้อมูลสถิติ เฉพาะผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่สามารถจัดเก็บได้ตั้งแต่ 5 โรงงานขึ้นไป      

      (สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  คุณสมาน เฉินยืนยง 0-2202-4354)
 

 
     
Close (X)