รายงานการศึกษา

 
 
ดาวน์โหลด
รายงานผลการศึกษา "โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงด้านเครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกา" download
รายงานผลการศึกษา "โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงด้านเครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานระหว่างไทยกับภูมิภาคลาตินอเมริกา" download
รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ (สทอ.) ระยะที่ 1" download
ผลการศึกษา “โครงการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนรายมณฑล” download
ผลการศึกษา “โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของไทยกับประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง” download
รายงานการศึกษา ความสามารถในการแข่งขันสินค้าอุตสาหกรรมไทยกับความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น : การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงที่ download
เอกสารงานสัมมนาใหญ่โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีจากปาล์มน้ำมัน download
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการบริหารการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ download
ผลงานการศึกษารายบุคคลของข้าราชการระบบกำลังคนคุณภาพ รุ่นที่ 1 นางสาวกนกวรรณ บัวผุด : ผลงานเรื่อง รายงานการศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคเพื่อการพัฒนาให้รองรับอุตสาหกรรม S-Curve download
ผลงานการศึกษารายบุคคลของข้าราชการระบบกำลังคนคุณภาพ รุ่นที่ 1 นางสาวกนกวรรณ บัวผุด : powerpoint สรุปรายงานการศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคเพื่อการพัฒนาให้รองรับอุตสาหกรรม S-Curve download
ผลงานการศึกษารายบุคคลของข้าราชการระบบกำลังคนคุณภาพ รุ่นที่ 1 นางสาวประวีรา โพธิสุวรรณ : ผลงานเรื่องรายงานการศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ download
รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีจากปาล์มน้ำมัน" download
รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในภูมิภาคด้วยเศรษฐกิจดิจิตอล ระยะที่ 2" download
รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ 2" download
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม download
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย download
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอทางเทคนิค (Technical-Textiles) เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 12 สาขาในอนาคต download
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนที่มีศักยภาพสูงตามนโยบายของรัฐบาล : จังหวัดเชียงรายและนครพนม download
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาเพื่อวางแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวางยุทธศาสตร์ชาติแห่งอนาคต download
โครงการศึกษายุทศาสตร์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อพัฒนาและกำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไทยในอนาคต download
จำนวนทั้งหมด 144 รายการ จำนวน 8 หน้า

หน้า

 
     
Close (X)