รายงานการศึกษา

 
 
ดาวน์โหลด
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรม (Zoning) เพื่อรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมายในภูมิภาค : ระยะที่ 2 download
รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ การศึกษา และแรงงาน" download
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย download
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 6) download
โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงด้านเครือข่ายการผลิตระหว่างไทยกับอินเดียเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในภูมิภาค download
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาการพัฒนาการรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมแฟชั่น (Fashion Cluster) และรูปแบบการเชื่อมโยงเชิงสร้างสรรค์อย่างครบวงจร download
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรม (Zoning) เพื่อรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมายในภูมิภาค download
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาอุปสรรคทางการค้าสาหรับผลิตภัณฑ์ยาในตลาดส่งออกที่สาคัญของไทย download
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย download
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศจีนรายมณฑล ระยะที่1) download
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 5) download
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทย สำหรับการจัดทาหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาค download
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราสู่มาตรฐานสากล download
รายงานการฉบับสมบูรณ์ "โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในพื้นที่ฝั่งตะวันตกตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก" download
รายงานฉบับสมบูรณ์"โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน" download
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 download
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาศักยภาพชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ที่เป็น Product Champion ของไทย download
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย download
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 4) download
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมสำหรับการจัดทำเขตการค้าเสรีเอเปค (FTAAP) ผ่านข้อตกลง TPP download
จำนวนทั้งหมด 139 รายการ จำนวน 7 หน้า

หน้า

 
     
Close (X)