รายงานการศึกษา

 
 
ดาวน์โหลด
คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ download
คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง download
รายงานการศึกษาแนวทางการปฏิบัติ (Case Study) ในการนำมาตรฐานระบบการจัดการไปใช้ : มาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจภายใต้ โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย (ประเภทโครงการต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 download
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ "โครงการบริหารแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2555" download
รายงานการศึกษาโครงการศึกษาแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สัปปะรด download
รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมกับเมืองคู่แฝด (สปป.ลาว พม่า และกัมพูชา)" download
รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม" download
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ "โครงการศึกษากลยุทธ์การจัดทำและพัฒนาสินค้าสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบการค้าระหว่างประเทศ (ระยะที่ 3)" กันยายน 2555 download
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมภายใต้กรอบ BIMSTEC: Bay of Bengal Initiative for Munlti-Sectoral Technical and Economic Cooperation) download
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สิงหาคม 2554 download
รายงานการศึกษา โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนภายใต้กฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลก download
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาคระยะที่ 4 : แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน, กันยายน 2554 download
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ "การศึกษากลยุทธ์การจัดทำและพัฒนาสินค้าสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบการค้าระหว่างประเทศ (ระยะที่2) , ตุลาคม 2554 download
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมแฟชั่น, สิงหาคม 2554 download
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโนบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 2), กันยายน 2554 download
รายงานการศึกษา โครงการ "การศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดเลยในบริบทการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน", กันยายน 2554 download
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity), พฤษภาคม 2554 download
รายงานการศึกษา โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร download
รายงานการศึกษา โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ, กันยายน 2553 download
รายงานการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรของภาคอุตสาหกรรมจากความตกลง FTA ของไทย ปี พ.ศ. 2553 download
จำนวนทั้งหมด 132 รายการ จำนวน 7 หน้า

หน้า

 
     
Close (X)