รายงานการศึกษา

 
 
ดาวน์โหลด
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนานวัตกรรมชุดตารับอาหารไทยเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์ download
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางพัฒนานวัตกรรมอาหารเชิงสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) download
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน [ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ในบริบทการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)] download
โครงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เหมาะสม สาหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา download
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ "โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง" download
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์"โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม" download
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย (ประเภทโครงการต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 download
คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ download
คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง download
รายงานการศึกษาแนวทางการปฏิบัติ (Case Study) ในการนำมาตรฐานระบบการจัดการไปใช้ : มาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจภายใต้ โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย (ประเภทโครงการต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 download
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ "โครงการบริหารแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2555" download
รายงานการศึกษาโครงการศึกษาแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สัปปะรด download
รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมกับเมืองคู่แฝด (สปป.ลาว พม่า และกัมพูชา)" download
รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม" download
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ "โครงการศึกษากลยุทธ์การจัดทำและพัฒนาสินค้าสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบการค้าระหว่างประเทศ (ระยะที่ 3)" กันยายน 2555 download
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมภายใต้กรอบ BIMSTEC: Bay of Bengal Initiative for Munlti-Sectoral Technical and Economic Cooperation) download
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สิงหาคม 2554 download
รายงานการศึกษา โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนภายใต้กฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลก download
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาคระยะที่ 4 : แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน, กันยายน 2554 download
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ "การศึกษากลยุทธ์การจัดทำและพัฒนาสินค้าสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบการค้าระหว่างประเทศ (ระยะที่2) , ตุลาคม 2554 download
จำนวนทั้งหมด 139 รายการ จำนวน 7 หน้า

หน้า

 
     
Close (X)