รายงานการศึกษา

 
 
ดาวน์โหลด
โครงการบริหารแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (กิจกรรมด้านการศึกษาวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในอนาคต) download
โครงการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค ระยะที่ 2 : แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคกลาง download
โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป download
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวพัฒนาเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North - South Economic Corridor : NSEC) download
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (ภายใต้กรอบ ACMECS) download
รายงานการศึกษา/วิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เล่ม 3 download
รายงานฉบับสมบูรณ์ แผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหารของไทย (กันยายน 2551) download
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สาขาอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง download
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สาขาอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์ download
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สาขาอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2551 download
โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ระยะที่ 2 download
รายงานการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อวางระบบบริหารจัดการกำลังคนเพื่อรองรับการวางแผนพัฒนากำลังคนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ download
รายงานการศึกษา โครงการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 download
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ download
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้าง Value Creation ให้กับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสร้างความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ download
โครงการแสวงหาประโยชน์จากข้อตกลงการเปิดเสรี ระยะที่ 3 download
บทสรุปผู้บริหารโครงการการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ (พ.ศ.2550-2554) download
รายงานการศึกษา โครงการจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายการขนส่งผลิตภัณฑ์เหล็ก เพื่อสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2550 download
รายงานการศึกษาภาวะอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นเคลือบ download
ดัชนีชี้นำอุตสาหกรรมไทย download
จำนวนทั้งหมด 132 รายการ จำนวน 7 หน้า

หน้า

 
     
Close (X)