รายงานการศึกษา

 
 
ดาวน์โหลด
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่1) download
รายงานการศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระเบื้องปูพื้น บุผนัง download
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ (PBG) download
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน download
โครงการจัดทำยุทธศาสต์การพัฒนาอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง download
โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ระยะที่ 3 (กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมกรดอินทรีย์และกรดอะมิโน) download
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม download
โครงการบริหารแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (กิจกรรมด้านการศึกษาวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในอนาคต) download
โครงการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค ระยะที่ 2 : แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคกลาง download
โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป download
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวพัฒนาเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North - South Economic Corridor : NSEC) download
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (ภายใต้กรอบ ACMECS) download
รายงานการศึกษา/วิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เล่ม 3 download
รายงานฉบับสมบูรณ์ แผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหารของไทย (กันยายน 2551) download
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สาขาอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง download
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สาขาอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์ download
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สาขาอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2551 download
โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ระยะที่ 2 download
รายงานการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อวางระบบบริหารจัดการกำลังคนเพื่อรองรับการวางแผนพัฒนากำลังคนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ download
รายงานการศึกษา โครงการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 download
จำนวนทั้งหมด 139 รายการ จำนวน 7 หน้า

หน้า

 
     
Close (X)