รายงานการศึกษา

 
 
ดาวน์โหลด
โครงการแสวงหาประโยชน์จากข้อตกลงการเปิดเสรี ระยะที่ 3 download
บทสรุปผู้บริหารโครงการการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ (พ.ศ.2550-2554) download
รายงานการศึกษา โครงการจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายการขนส่งผลิตภัณฑ์เหล็ก เพื่อสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2550 download
รายงานการศึกษาภาวะอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นเคลือบ download
ดัชนีชี้นำอุตสาหกรรมไทย download
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือแบบครบวงจร download
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (2550-2554) download
การศึกษา/วิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทย download
โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ download
โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา เพื่อการเพิ่ม Value Creation อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน download
รายงานการศึกษา ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกุ้งแปรรูป download
โครงการแสวงหาประโยชน์จากข้อตกลงการเปิดเสรี ระยะที่ 2 download
โครงการจัดทำข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า download
รายงานการศึกษา ภาวะอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง download
โครงการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็ก เพื่อส่งเสริมการใช้งานเหล็กในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง download
โครงการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและกำลังคนเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้ download
โครงการศึกษาการปรับโครงสร้างอัตราภาษีศุลกากรในภาคอุตสาหกรรม download
รายงานการศึกษา ผลกระทบจากมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารต่ออุตสาหกรรมอาหารของไทย ISO 22000:2005 download
รายงานการศึกษา ผลกระทบจากมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ISO/TS 16949 download
รายงานการศึกษา แนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทยให้จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 download
จำนวนทั้งหมด 137 รายการ จำนวน 7 หน้า

หน้า

 
     
Close (X)