รายงานการศึกษา

 
 
ดาวน์โหลด
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือแบบครบวงจร download
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (2550-2554) download
การศึกษา/วิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทย download
โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ download
โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา เพื่อการเพิ่ม Value Creation อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน download
รายงานการศึกษา ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกุ้งแปรรูป download
โครงการแสวงหาประโยชน์จากข้อตกลงการเปิดเสรี ระยะที่ 2 download
โครงการจัดทำข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า download
รายงานการศึกษา ภาวะอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง download
โครงการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็ก เพื่อส่งเสริมการใช้งานเหล็กในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง download
โครงการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและกำลังคนเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้ download
โครงการศึกษาการปรับโครงสร้างอัตราภาษีศุลกากรในภาคอุตสาหกรรม download
รายงานการศึกษา ผลกระทบจากมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารต่ออุตสาหกรรมอาหารของไทย ISO 22000:2005 download
รายงานการศึกษา ผลกระทบจากมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ISO/TS 16949 download
รายงานการศึกษา แนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทยให้จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 download
รายงานการศึกษา การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการนำมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ไปใช้ในสถานประกอบการ download
โครงการศึกษาแนวทางในการเจรจากฎแหล่งกำเนิดสินค้าและการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตของไทย เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางอากรขาเข้า download
โครงการแนวทางการเพิ่มคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารยุค Mood consumption download
โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอ (Intelligence Unit) download
โครงการศูนย์วิเคราะห์รายงานสภาวะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม:ระยะที่2ช่วงก่อตั้งศูนย์และเริ่มดำเนินการ download
จำนวนทั้งหมด 132 รายการ จำนวน 7 หน้า

หน้า

 
     
Close (X)