รายงานการศึกษา

 
 
ดาวน์โหลด
รายงานการศึกษา ผลกระทบจากมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ISO/TS 16949 download
รายงานการศึกษา แนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทยให้จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 download
รายงานการศึกษา การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการนำมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ไปใช้ในสถานประกอบการ download
โครงการศึกษาแนวทางในการเจรจากฎแหล่งกำเนิดสินค้าและการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตของไทย เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางอากรขาเข้า download
โครงการแนวทางการเพิ่มคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารยุค Mood consumption download
โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอ (Intelligence Unit) download
โครงการศูนย์วิเคราะห์รายงานสภาวะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม:ระยะที่2ช่วงก่อตั้งศูนย์และเริ่มดำเนินการ download
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Benchmarking) : รายงานฉบับสมบูรณ์ download
โครงการการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการเปิดเสรี (Free Trade Agreements : FTAs) download
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Benchmarking) สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ปี 2548 download
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Benchmarking) สาขายานยนต์และชิ้นส่วน ปี 2548 download
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Benchmarking) สาขาอาหาร ปี 2548 download
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Benchmarking) สาขาสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2548 download
โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารพื้นบ้านไทยอย่างยั่งยืน download
โครงการจัดทำระบบ การเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และอัญมณีและเครื่องประดับ download
โครงการศึกษาการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต download
โครงการสร้างแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป เพื่อวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการใช้มาตรการทางอุตสาหกรรม download
ร่างระเบียบย่อยภายใต้กฎหมาย Bioterrorism ของ USA download
การพัฒนากำลังคนภาคอุตสาหกรรม (ไฟล์ word) download
จำนวนทั้งหมด 139 รายการ จำนวน 7 หน้า

หน้า

 
     
Close (X)