รายงานการศึกษา

 
 
ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Benchmarking) : รายงานฉบับสมบูรณ์ download
โครงการการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการเปิดเสรี (Free Trade Agreements : FTAs) download
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Benchmarking) สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ปี 2548 download
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Benchmarking) สาขายานยนต์และชิ้นส่วน ปี 2548 download
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Benchmarking) สาขาอาหาร ปี 2548 download
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Benchmarking) สาขาสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2548 download
โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารพื้นบ้านไทยอย่างยั่งยืน download
โครงการจัดทำระบบ การเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และอัญมณีและเครื่องประดับ download
โครงการศึกษาการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต download
โครงการสร้างแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป เพื่อวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการใช้มาตรการทางอุตสาหกรรม download
ร่างระเบียบย่อยภายใต้กฎหมาย Bioterrorism ของ USA download
การพัฒนากำลังคนภาคอุตสาหกรรม (ไฟล์ word) download
จำนวนทั้งหมด 132 รายการ จำนวน 7 หน้า

หน้า

 
     
Close (X)