สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน

 
 
ดาวน์โหลด
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2562 download
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2562 download
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน 2562 download
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2562 download
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2562 download
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2562 download
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2562 download
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2562 download
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2561 download
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561 download
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2561 download
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2561 download
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2561 download
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2561 download
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน 2561 download
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2561 download
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2561 download
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2561 และแนวโน้มปี 2561 download
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2561 และแนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2561 download
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2561 และแนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2561 download
จำนวนทั้งหมด 242 รายการ จำนวน 13 หน้า

หน้า


 
 
แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการใช้ประโยชน์ของข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน

 

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์จะสำรวจความคิดเห็นการใช้ประโยชน์ของข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากท่านมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ด้วยเหตุนี้จึงใคร่ขอความกรุณาท่านโปรดตอบแบบสำรวจนี้ สุดท้ายนี้ สศอ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากท่าน และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการจัดทำและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน
(หากท่านไม่ได้ตอบเหตุผลในข้อนี้ขอความร่วมมือตอบในข้อ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป) 
ประเด็นมากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด
1. ความเพียงพอและประโยชน์ของรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือนที่สศอ. จัดทำ
 1.1 ข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือนมีความครอบคลุมที่ท่านต้องการใช้
 1.2 สามารถใช้รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือนวิเคราะห์ในส่วนงานที่ท่านเกี่ยวข้อง
 1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือนมีคุณภาพ
2. การนำเสนอและรูปแบบการนำเสนอ/ให้บริการข้อมูล
 2.1 ความทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
 2.2 ความตรงเวลาในการเผยแพร่รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน
 2.3 ความสะดวกในการเข้าถึงรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน
 2.4 ความชัดเจน ง่ายต่อความเข้าใจ
3. ความพึงพอใจในภาพรวม
 
     
Close (X)