สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน

 
 
ดาวน์โหลด
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือนกันยายน 2556 download
สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2556 download
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2556 download
สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2556 download
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 download
สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2556 download
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2556 download
สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2556 download
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 download
สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนเมษายน 2556 download
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือนเมษายน 2556 download
สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนมีนาคม 2556 download
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือนมีนาคม 2556 download
สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 download
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 download
สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนมกราคม 2556 download
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือนมกราคม 2556 download
สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนธันวาคม 2555 download
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือนธันวาคม 2555 download
สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 download
จำนวนทั้งหมด 233 รายการ จำนวน 12 หน้า

หน้า


 
 
แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการใช้ประโยชน์ของข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน

 

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์จะสำรวจความคิดเห็นการใช้ประโยชน์ของข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากท่านมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ด้วยเหตุนี้จึงใคร่ขอความกรุณาท่านโปรดตอบแบบสำรวจนี้ สุดท้ายนี้ สศอ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากท่าน และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการจัดทำและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน
(หากท่านไม่ได้ตอบเหตุผลในข้อนี้ขอความร่วมมือตอบในข้อ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป) 
ประเด็นมากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด
1. ความเพียงพอและประโยชน์ของรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือนที่สศอ. จัดทำ
 1.1 ข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือนมีความครอบคลุมที่ท่านต้องการใช้
 1.2 สามารถใช้รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือนวิเคราะห์ในส่วนงานที่ท่านเกี่ยวข้อง
 1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือนมีคุณภาพ
2. การนำเสนอและรูปแบบการนำเสนอ/ให้บริการข้อมูล
 2.1 ความทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
 2.2 ความตรงเวลาในการเผยแพร่รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน
 2.3 ความสะดวกในการเข้าถึงรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน
 2.4 ความชัดเจน ง่ายต่อความเข้าใจ
3. ความพึงพอใจในภาพรวม
 
     
Close (X)