สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน

 
 
ดาวน์โหลด
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2554 download
สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 download
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554 download
สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนมกราคม 2554 download
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือน มกราคม 2554 download
สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนธันวาคม 2553 download
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือน ธันวาคม 2553 download
สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 download
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553 download
สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนตุลาคม 2553 download
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือน ตุลาคม 2553 download
สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนกันยายน 2553 download
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือน กันยายน 2553 download
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือน สิงหาคม 2553 download
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือน กรกฎาคม 2553 download
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2553 download
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือน พฤษภาคม 2553 download
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือน เมษายน 2553 download
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2553 download
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 download
จำนวนทั้งหมด 233 รายการ จำนวน 12 หน้า

หน้า


 
 
แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการใช้ประโยชน์ของข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน

 

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์จะสำรวจความคิดเห็นการใช้ประโยชน์ของข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากท่านมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ด้วยเหตุนี้จึงใคร่ขอความกรุณาท่านโปรดตอบแบบสำรวจนี้ สุดท้ายนี้ สศอ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากท่าน และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการจัดทำและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน
(หากท่านไม่ได้ตอบเหตุผลในข้อนี้ขอความร่วมมือตอบในข้อ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป) 
ประเด็นมากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด
1. ความเพียงพอและประโยชน์ของรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือนที่สศอ. จัดทำ
 1.1 ข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือนมีความครอบคลุมที่ท่านต้องการใช้
 1.2 สามารถใช้รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือนวิเคราะห์ในส่วนงานที่ท่านเกี่ยวข้อง
 1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือนมีคุณภาพ
2. การนำเสนอและรูปแบบการนำเสนอ/ให้บริการข้อมูล
 2.1 ความทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
 2.2 ความตรงเวลาในการเผยแพร่รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน
 2.3 ความสะดวกในการเข้าถึงรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน
 2.4 ความชัดเจน ง่ายต่อความเข้าใจ
3. ความพึงพอใจในภาพรวม
 
     
Close (X)