ประมวลกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 30 ปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

วันที่ 6 กันยายน 2564

ข้อความอวยพรเนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 30 ปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

max-width: 100%; height: auto;
max-width: 100%; height: auto;

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร
สำนักงานพลเมืองดี
“สามสิบปี O.I.E. ขอให้องอาจ ชี้นำอุตสาหกรรมชาติทันสมัย ร่วมพลังสร้างสรรค์ S-CURVE ใหม่ ก้าวหน้าก้าวไกลไทยยั่งยืน” ขอแสดงความยินดี ด้วยความปรารถนาดี ครบรอบ 30 ปี สศอ., อาทิตย์ วุฒิคะโร 6 ก.ย. 2564

นายวิษณุ ทับเที่ยง
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 30 ปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สถาบันอาหาร
คณะผู้บริหาร และพนักงาน สถาบันอาหาร ขอร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ครบรอบ 30 ปี

อดิทัต วะสีนนท์
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ขอให้ สศอ. เป็นหน่วยงานที่เป็นมันสมองของกระทรวง สามารถชี้นำและขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง รวมทั้งขอให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุข ปลอดภัยจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงด้วยครับ


นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สศอ. ครบรอบ ๓๐ ปี

นายศุภกิจ บุญศิริ
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ครบรอบ 30 ปี และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขพลานามัยที่แข็งแรง และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตลอดไป

ศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู
รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดี และขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่นทำงานกับทีม สศอ. ให้ประสบความสำเร็จ

ธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นผู้ชี้นำทิศทางอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไปครับ

สิตาวีร์ เลิศพงศ์อารี
ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
ขอให้สศอ.เจริญก้าวหน้าทำงานบรรลุเป้าหมาย องค์กรเป็นเลิศ นำพาประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจโลก

เปมิกา ธัมวรากร
สถาบันพลาสติก
เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ขอให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เป็นกำลังสำคัญ ในการเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมไทยสู่ควาสำเร็จ สร้างความเติบโตของประเทศ และยกระดับเศรษฐกิจไทยสู่ระดับโลกสืบไป

นายศุภชัย วัฒนวิกย์กรรม์
กส. สศอ.
เป็นหนึ่งในทีมไอที สศอ. วาดฝันให้ สศอ. เป็นหน่วยงานต้นแบบให้การใช้ Digital signature อย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งตอนนี้มีระบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับการใช้ลายเซ็นต์ดิจิทัลและการทำงานแบบ WFH อย่างเต็มที่ ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารยุคปัจจุบันที่สนับสนุนให้สามารถทำงานอย่างเต็มที่นะครับ และจะขอเป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ มีผลักดันให้ สศอ.เป็นหน่วยงาน Digital Office

ลิวัน ทองปาน
กร2. สศอ.
ขออวยพรให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในหน่วยงาน จงประสพแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน มีสุขภาพแข็งแรงทุก ๆ ท่าน และมีผลงานดี ๆ เป็นที่ประจักษ์ออกมาเยอะ ๆ และทำงานอย่างมีความสุขค่ะ

สายฝน จิตงามขำ
-
ขอแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบ 30 ปีขอให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไปขอบคุณกับสาระดีๆที่มีให้และการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม

สุมาลี หุตะพรประเสริฐ
ผู้สนใจ
ขอแสดงความยินดีเนื่องโอกาสครบรอบ 30 ปี ย่างเข้าวัยที่มีความมั่นคง