กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 
 
ชื่อ-นามสกุล E-Mail
นายปรีดา อัตวินิจตระการ
นางสาวสมพิศ นาคสุข
นายอนุวัตร จุลินทร
นางภาราดา จันทร์สุวรรณ
นายธิปไตย นาคหิรัญไพศาล
น.ส.กุลชลี โหมดพลาย
นายอภิยุกต์ อำนวยกาญจนสิน
นายอนุชิต บุญจันทร์คง
นายศิวัช  ภูครองหิน
น.ส.อรศุภา  เชาวนาปรีชา
น.ส.เพชรไพลิน  สายสิงห์
น.ส.ชุติมา  ชุติเนตร
น.ส.อัมพร  สุวรรณรัตน์
นางอรพินท์ กิจประกอบ


[ย้อนกลับ]
 
     
Close (X)