กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

 
 
ชื่อ-นามสกุล E-Mail
น.ส.ปรารถนา บุญญฤทธิ์
นายชาลี ขันศิริ
นางบุตรี เทียมเทียบรัตน์
นายอุษิณ วิโรจน์เตชะ
นายชาญชัย โฉลกคงถาวร
น.ส.สุทธิรัตน์ ชาลาธราวัฒน์
นายเมธี ลายประดิษฐ์
น.ส.อุบลวรรณ หลอดเงิน
นายพงษ์ศักดิ์ เลาสวัสดิ์ชัยกุล
น.ส.ประวีณาภรณ์ อรุณรัตน์
น.ส.ทิพจุฑา  รวบยอด
นางเนตรนภา เตชปัญญาสาร

[ย้อนกลับ]

 
     
Close (X)