การเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มไทย – กัมพูชา การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายในอนาคต”

 
 

     เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มไทย – กัมพูชา การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายในอนาคต” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
วันที่ลงข่าว: 
พฤหัสบดี, July 4, 2019
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)