10.ในกรณีที่บริษัทมีเลขทะเบียน 2 ทะเบียน ทะเบียนแรกเป็นออฟฟิศ ไม่มีการผลิตและจำหน่าย ส่วนอีกทะเบียนหนึ่งเป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายเอง จะกรอกใบ ร.ง. 8 อย่างไร

 
 
คำตอบ: 
ให้ทางโรงงานกรอกมาเฉพาะโรงงานที่มีการผลิตและการจำหน่าย ส่วนทางออฟฟิศที่ไม่มีการผลิตนั้นให้แนบหนังสือมาว่าไม่เข้าข่าย   ในการกรอกข้อมูล 
 
     
Close (X)