12.กรณีที่โรงงานมีข้อสงสัยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมนำข้อมูลที่สำรวจไปใช้ประโยชน์อะไร และผลประโยชน์ที่ทางโรงงานจะได้รับคืออะไร

 
 
คำตอบ: 

กระทรวงอุตสาหกรรมจะนำข้อมูลที่ได้รับมาทำเป็นดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน เพื่อเป็นเครื่องชี้วัดภาวะทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันว่ามีแนวโน้ม    เป็นอย่างไร เพื่อจะหาแนวทางแก้ไข กระทรวงอุตสาหกรรมจะนำข้อมูลที่ได้รับมาทำเป็นดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน เพื่อเป็นเครื่องชี้วัดภาวะทาง    เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร เพื่อจะหาแนวทางแก้ไขต่อไป ส่วนผลประโยชน์ที่ทางโรงงานจะได้รับคือ การให้ความร่วมมือ    กับหน่วยงานราชการ และสามารถใช้ดัชนีอุตสาหกรรมเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่จะลงทุนทำธุรกิจได้ 
 

 

 
     
Close (X)