13.ถ้าผู้ประกอบการมี 3 ทะเบียนโรงงาน 3 Registration ผลิตสินค้าไม่เหมือนกันจะต้องส่งแบบ ร.ง. 8 อย่างไร

 
 
คำตอบ: 
ผู้ประกอบการต้องส่งแบบ ร.ง. 8 ทั้ง 3 โรงงาน โรงงานละ 1 แผ่น
 
     
Close (X)