14.ถ้าโรงงานส่งข้อมูลผิดพลาด จะมีผลกระทบหรือไม่ อย่างไร

 
 
คำตอบ: 
การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้ดัชนีชี้ทิศทางไม่ถูกต้อง ท้ายที่สุดจะส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการที่ใช้ข้อมูลในการวางแผนธุรกิจ
 
     
Close (X)