16.อธิบายคำว่า โรงงานจำพวกที่ 2 และ 3

 
 
คำตอบ: 
  โรงงานจำพวกที่ 2 คือ โรงงานขนาดกลาง การประกอบกิจการอาจก่อมลพิษ หรือก่อให้เกิดความรำคาญเพียงเล็กน้อย สามารถแก้ไขได้    โรงงานจำพวกที่ 2 เมื่อประกอบกิจการจะต้องแจ้งให้ทางราชการทราบก่อน, โรงงานจำพวกที่ 3 คือ โรงงานขนาดใหญ่ ก่อปัญหามลพิษซึ่งทางราชการต้องควบคุมดูแล ซึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการก่อนประกอบการ 
 
     
Close (X)