19. โรงงานที่ให้คนอื่นเช่าอยู่ ถ้าเข้าข่ายจะต้องส่งแบบ ร.ง. 8 หรือไม่ และใครเป็นคนกรอกแบบ ร.ง. 8

 
 
คำตอบ: 
  ถ้าเข้าข่ายก็ต้องส่งแบบ ร.ง. 8 และให้โรงงานที่เช่าอยู่กรอก
 
     
Close (X)