22.ในกรณีที่ผู้ประกอบการรับงานเป็นโครงการ ซึ่งแต่ละโครงการใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากกว่า 1 เดือน ต้องกรอกแบบ ร.ง. 8 ส่งอย่างไร

 
 
คำตอบ: 
  ต้องกรอกแบบ ร.ง. 8 ส่งทุกเดือน ถ้าเดือนที่สำรวจยังไม่เสร็จโครงการ ให้กรอกในช่องกำลังการผลิต (เอาระยะเวลาของการทำโครงการเฉลี่ย   เพื่อหาค่ากำลังผลิต) เมื่อโครงการแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของการทำโครงการนั้น ๆ ให้ลงรายละเอียดของโครงการนั้น ๆ ในแบบ ร.ง. 8 
 
 
     
Close (X)