26. ทางโรงงานกลัวว่าข้อมูลที่ส่งมาอาจมีผลต่อการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ในกรณีนี้ต้องทำอย่างไร

 
 
คำตอบ: 
  ทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จะไม่เปิดเผยข้อมูลของโรงงานเป็นรายโรง ข้อมูลที่ได้จะเก็บเป็นความลับ 
 
     
Close (X)