29. ทางโรงงานมาเช่ากิจการ, สถานที่ ของอีกโรงงานหนึ่ง โดยที่ทางโรงงานเดิมได้ย้ายออกไปแล้ว (ไม่สามารถติดต่อโรงงานเดิมได้) โรงงานที่มาเช่า กิจการต้องกรอกแบบ ร.ง. 8 หรือไม่

 
 
29. ทางโรงงานมาเช่ากิจการ, สถานที่ ของอีกโรงงานหนึ่ง โดยที่ทางโรงงานเดิมได้ย้ายออกไปแล้ว (ไม่สามารถติดต่อโรงงานเดิมได้) โรงงานที่มาเช่า กิจการต้องกรอกแบบ ร.ง. 8 หรือไม่ และส่งในนามโรงงานไหน (โดยที่ทางโรงงานใหม่ที่มาเช่านี้ ได้จดทะเบียนขอใบอนุญาตเป็นของตนเอง เรียบร้อยแล้ว
คำตอบ: 

 ต้องกรอก ร.ง. 8 ในนามของโรงงานใหม่ที่มาเช่า โดยแจ้งรายละเอียดมาให้ด้วยว่าได้มาเช่ากิจการซึ่งไม่สามารถติดต่อโรงงานเดิมได้ และในช่อง 
  ทะเบียนโรงงานก็ใช้ทะเบียนที่ทางโรงงานได้ไปขออนุญาต (ไม่ต้องใช้ทะเบียนของโรงงานที่ให้เช่า) 

 
     
Close (X)