33.เดิมทางโรงงานเคยจดทะเบียนโรงงานเพื่อผลิตสารปรุงแต่งอาหาร (เครื่องแกง) มีเครื่องจักร และคนงานในการผลิต แต่ปัจจุบันโรงงานขาย เครื่องจักรไปแล้ว คนงานก็มีเหลือแค่ 2 คน วิธีการบรรจุก็คือใช้ช้อนในการตักบรรจุ

 
 
33. เดิมทางโรงงานเคยจดทะเบียนโรงงานเพื่อผลิตสารปรุงแต่งอาหาร (เครื่องแกง) มีเครื่องจักร และคนงานในการผลิต แต่ปัจจุบันโรงงานขาย เครื่องจักรไปแล้ว คนงานก็มีเหลือแค่ 2 คน วิธีการบรรจุก็คือใช้ช้อนในการตักบรรจุ และมีทางอุตสาหกรรมไปสำรวจ จึงบอกว่า "ไม่จัดว่าเป็น โรงงาน" แล้วต้องกรอกแบบ ร.ง. 8 หรือไม่
คำตอบ: 

  ทางโรงงานไม่ต้องกรอก ร.ง. 8 แต่ต้องทำหนังสือแจ้งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมด้วย โดยให้ใช้ใบขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ ใบ 
  รับรองจากอุตสาหกรรมที่มาสำรวจแล้วบอกว่าไม่เป็นโรงงาน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสาร และเขียนหนังสือแนบมา โดยบอกรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการผลิตของโรงงาน

 
     
Close (X)