35. โรงงานเคยจดทะเบียนว่าทำอาหารทะเลแช่แข็ง แต่ปัจจุบันโรงงานได้เปลี่ยนมาเป็นห้องเย็นรับฝากแช่ และมีการเปลี่ยนชื่อใหม่ใช้ทะเบียนโรงงานเดิม อยากทราบว่าโรงงานจะต้องทำอย่างไรบ้าง และใช้แบบ ร.ง. 8 ใบไหน จึงจะถูกต้อง

 
 
35. โรงงานเคยจดทะเบียนว่าทำอาหารทะเลแช่แข็ง แต่ปัจจุบันโรงงานได้เปลี่ยนมาเป็นห้องเย็นรับฝากแช่ และมีการเปลี่ยนชื่อใหม่ใช้ทะเบียนโรงงานเดิม โรงงานเคยได้รับแบบ ร.ง. 8 จำนวน 2 ใบ คือ ใบแรกสำหรับอาหารทะเลแช่แข็ง แต่อีกใบหนึ่งเป็นห้องเย็น อยากทราบว่าโรงงานจะต้องทำอย่างไรบ้าง และใช้แบบ ร.ง. 8 ใบไหน จึงจะถูกต้อง
คำตอบ: 
 ปัจจุบันนี้โรงงานเป็นห้องเย็นฝากแช่ ก็ใช้แบบ ร.ง. 8 ของห้องเย็น แต่ทางโรงงานเป็นการรับฝากแช่อย่างเดียว สินค้าที่ฝากแช่ก็ให้ใส่ในช่องรับมาไม่ 
  ต้องใส่ในช่องการผลิต เพราะทางโรงงานไม่มีการผลิตและใส่ในช่องอื่น ๆ เพราะทางโรงงานไม่มีการจำหน่าย ช่องกำลังการผลิตก็จะเป็น การรับฝากแช่สูงสุด ในช่องการจำหน่าย ก็จะเป็นแค่มูลค่าของค่ารับฝากหรือค่าเช่าเท่านั้น พร้อมแนบเอกสารการเปลี่ยนของโรงงานมาด้วย แต่โรงงานยังใช้เลขทะเบียนเดิม แล้วระบุตรงหมายเหตุด้านล่างของแบบ ร.ง. 8 เป็นห้องเย็นรับฝากแช่ 
 
     
Close (X)