36. ในกรณีที่โรงงานผลิตสินค้าตาม Order (ใบสั่ง) ซึ่งสินค้าแต่ละเดือนจะไม่ซ้ำกัน จะให้ทางโรงงานกรอกข้อมูลอย่างไร

 
 
คำตอบ: 
ให้กรอกข้อมูลส่งมาทุกเดือนใส่ในช่องสินค้าตาม Order ตามแบบที่ลูกค้าสั่งสินค้าจะไม่ซ้ำกัน แล้วทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จะ 
  หาแบบที่เหมาะสมให้แล้วจะกรอกข้อมูลให้ทางโรงงานเอง 
 
     
Close (X)