43.ถ้าหากบางโรงงานที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลย้อนหลังได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร

 
 
คำตอบ: 
ต้องให้ทางโรงงานแจ้งกลับมาทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมว่า โรงงานนี้ไม่สามารถให้ข้อมูลย้อนหลังได้ และในเดือนต่อไปก็ให้ส่งแบบ ร.ง. 8 มาตามปกติ 
 
 
     
Close (X)