51.ผู้ประกอบการผลิตสินค้าตาม Order ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดไม่ตายตัว ซึ่งถ้าจะให้กรอกแบบ ร.ง. 8 แล้ว จำนวนแบบก็จะมีมากซึ่งเป็นปัญหา ในการกรอกแบบของผู้ประกอบการ จะทำอย่างไร

 
 
ให้ผู้ประกอบการกรอกสินค้าที่เป็นสินค้าหลัก ๆ มาเท่านั้น เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการ
 
     
Close (X)