52. การแจ้งปิดเลขทะเลียนโรงงานเก่า แล้วไปขอจดทะเบียนโรงงานใหม่แต่เลขทะเบียนโรงงานที่จดทะเบียนใหม่ไม่มีในฐานข้อมูลของสำนักงาน เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทำให้ไม่สามารถที่จะบันทึกสถานะการติดตามได้ ปัญหาดังกล่าวจะแก้ไขได้อย่างไร

 
 
คำตอบ: 
ให้ผู้ประกอบการส่งใบอนุญาตประกอบกิจการ ( ร.ง. 4 ) หรือ ( ร.ง.2 ) มาให้ พร้อมกับแนบหนังสือแจ้งยกเลิกทะเบียนโรงงานเก่ามาด้วย  เพื่อที่จะปรับปรุงฐานข้อมุลใหม่ให้ 
 
     
Close (X)