54.ถ้าโรงงานเหลือคนงานเพียง 4-5 คน จะยังต้องส่งแบบ ร.ง. 8 หรือไม่

 
 
คำตอบ: 
จะต้องส่งจนกว่าจะแจ้งยกเลิกใบอนุญาต
 
     
Close (X)