58. กรณีโรงงานมีเครื่องจักรแต่ไม่ได้ผลิตอะไร นอกจากให้ชาวบ้านมาเช่าใช้เครื่องจักรเป็นครั้งคราว กรอกอย่างไร

 
 
คำตอบ: 
ให้โรงงานใส่ในช่องหมายเหตุเขียนตามความเป็นจริงว่าโรงงานไม่ได้ประกอบกิจการแล้วในปัจจุบัน แต่ให้ชาวบ้านเช่าใช้เครื่องมือ
 
     
Close (X)