6.โรงงานมีทะเบียนโรงงานอยู่แล้ว ต่อมาได้จดทะเบียนโรงงานเพิ่มใช้ชื่อในการแจ้งขอไม่เหมือนกัน แต่ที่อยู่และสินค้าเป็นตัวเดียวกัน เจ้าของคนเดียวกัน โรงงานควรยึดทะเบียนโรงงานตัวใดในการกรอกข้อมูลแบบ ร.ง. 8

 
 
คำตอบ: 

ถ้าข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นทะเบียนเก่าอยู่ ให้โรงงานทำหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนชื่อและทะเบียนโรงงาน หรือถ้ามีทั้ง 2 ทะเบียน ก็ขอให้ทางโรงงาน
ช่วยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย เพื่อจะได้ทำการลบทะเบียนเก่าให้เหลือทะเบียนใหม่เพียงทะเบียนเดียว 

 
     
Close (X)