60.โรงงานทำอิฐ เปิดทำการปีละ 3 เดือน มกราคม-มีนาคม หลังจากนั้นหยุดผลิตเพราะคนงานไปทำไร่ทำนา จะกรอกอย่างไร

 
 
คำตอบ: 
กรอกตามปกติสำหรับ 3 เดือน ที่ทำการผลิต ส่วนเดือนอื่น ๆ ไม่ต้องกรอก แต่แจ้งในหมายเหตุ และส่งแบบ ร.ง.8 ทุก ๆ เดือน    ว่าหยุดกิจการชั่วคราว เนื่องจากคนงานไปทำไร่ทำนา 
 
 
     
Close (X)